راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: (1 مقالات علمی-پژوهشی (2مقالات علمی-ترویجی مروری (3 مطالعات موردی (4 مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی (5 طرح های تحقیقاتی )

در دو زبان فارسی  و انگلیسی

uploads/stories/فرمت نگارش مقالات فارسی.doc

uploads/stories/فرمت نگارش مقالات انگلیسی.doc

  

ID: @ircnf


ورود به سیستم

Index

 

Certificates