زمان ارسال مقاله تا 16بهمن ماه تمدید شد

تاریخ ثبت: 1396/10/25

نظر به درخواست های مکرر پژوهشگران و مجامع علمی حامی کنفرانس مبنی بر تمدید زمان ارسال مقاله بنا به تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس زمان ارسال مقاله تا 16بهمن ماه تمدید شد


نظرات کاربران


  

ID: @ircnf


ورود به سیستم

Index

 

Certificates